Fu Yongge,, Li Junxiao, Zhang Ge and Lu Ligong visited Hanglok Tech for investigation.
2022-03-18 18:03
Author:


Fu Yongge, Deputy Director of the Executive Committee of Hengqin Guangdong-Macao Deep Cooperation Zone, Li Junxiao, Deputy Secretary of Hengqin Working Committee of Guangdong Provincial Party Committee, Zhang Ge, acting Deputy Director of Economic Development Bureau of Hengqin Guangdong-Macao Deep Cooperation Zone, and Lu Ligong, president of Zhuhai People's Hospital, visited Hanglok Tech for investigation.